Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwanym „RODO”, informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych przez monitoring wizyjny jest WOKAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach, ul. Błonie 5a, 08-200 Łosice, zwana dalej Spółką.

W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować poprzez adres e-mail: rodo@wokas.pl, lub pisemnie WOKAS S.A. ul. Błonie 5a, 08-200 Łosice.

Monitoring wizyjny stosowany jest wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Spółki oraz zabezpieczenia mienia w obszarze objętym monitoringiem.

Przez obszar objęty monitoringiem należy rozumieć: obszar wokół budynków Spółki, hal, magazynów, sklepu, chodnik, bramy wjazdowe i wyjazdowe, parkingi.

Dane z monitoringu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora.

Wszystkie dane zarejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i przechowywane są przez okres 40 dni od momentu zapisania. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisane.

Spółka zabezpiecza zdarzenia zrejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób, niszczenia i kradzieży mienia dla celów dowodowych:

  • na wniosek osób trzecich,
  • na wniosek organów prowadzących postępowanie,
  • na wniosek Kierownika zakładu

Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony Administratorowi.

Dane z monitoringu mogą być ujawnione:

  • właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa np. policji czy prokuraturze,
  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Spółki (np. podmiotom świadczącym usługi ochrony fizycznej oraz usługi wsparcia IT, podmiotom odpowiedzialnym za konserwację systemów) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
  • upoważnionym pracownikom i współpracownikom Spółki.

Ujawnienie danych może nastąpić tylko w niezbędnym zakresie i tylko w oparciu o ważną podstawę prawną takiego ujawnienia zgodną z wyżej wymienionymi celami przetwarzania.

Osoby zarejestrowane przez system monitoringu mają prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zebrane dane nie będą służyły do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane z monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej

Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na obszarze objętym monitoringiem

Administrator

WOKAS Spółka Akcyjna